eindejaarstips 2016

urencriterium: bewaar uw agenda 

Denk aan het urencriterium

Het einde van het jaar nadert en daarmee komt ook de afsluiting van het boekjaar in zicht. Dat wilt u natuurlijk fiscaal zo gunstig mogelijk doen. Met onderstaande tips gaat dat zeker lukken!

Door goed gebruik te maken van speciale regelingen voor ondernemers, kunt u veel geld besparen. Om aanspraak te kunnen maken op de regelingen, moet u wel aannemelijk kunnen maken dat u in 2016 minimaal 1.225 uur aan uw onderneming heeft besteed (het zogenoemde urencriterium). De eerste tips is dan ook: werk uw uren-administratie bij en bewaar uw agenda! Zo kunt u bij controle de gewerkte uren verantwoorden en aantonen dat u recht op aftrek had.

investeringsaftrek

kleineondernemersregeling


Moet u in een jaar minder dan € 1.883,- aan BTW betalen? Ga dan na of u in aanmerking komt voor de Kleineondernemers-regeling. Voldoet u aan de voorwaarden, dan hoeft u minder BTW af te dragen. De vermindering berekent u via de formule 2,5 X (€ 1.883 – BTW-saldo).

Voldoet u aan de voorwaarden voor de Kleineondernemers-regeling en heeft u het afgelopen jaar nog geen voorlopige vermindering toegepast op uw aangiften? Dan kunt u de totale vermindering van de BTW vermelden op uw laatste aangifte van 2016 óf op de eerste aangifte van 2017. Dit doet u in rubriek 5d van de aangifte. 

ondernemersaftrek

zelfstandigenaftrek


Voldoet u aan de voorwaarden voor zelfstandigenaftrek, dan mag u van de winst over 2016 een bedrag van maximaal
€ 7.280,- aftrekken. Uw winst wordt hierdoor lager, waardoor u minder belasting hoeft te betalen. Kunt u de zelfstandigen-aftrek niet in zijn geheel toepassen omdat uw winst te laag is? Dan kunt u het deel van de zelfstandigenaftrek dat nog niet van de winst afgetrokken is in de komende negen jaar verrekenen. Voorwaarde is wel dat uw winst in de komende jaren hoger is dan de hoogte van de zelfstandigenaftrek die in die jaren van toepassing is.

ondernemersaftrek

startersaftrek 


De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Voldoet u aan de voorwaarden voor startersaftrek dan mag u over 2016 een bedrag van € 9.403,- aftrekken van de winst. Dit bedrag is opgebouwd uit een deel zelfstandigenaftrek van € 7.280 verhoogd met een startersaftrek van € 2.123,-.  Zijn zelfstandigenaftrek en startersaftrek opgeteld hoger dan uw winst, dan mag u het deel dat hoger is dan uw winst verrekenen met andere inkomsten uit werk en woning. Heeft u geen andere inkomsten, dan mag u het bedrag verrekenen in andere jaren. 

Resultaten

ondernemersaftrek

meewerkaftrek


Werkt uw fiscaal partner mee in uw onderneming? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de meewerkaftrek. U mag dan een percentage van de winst aftrekken. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal uren dat uw fiscaal partner in 2016 heeft meegewerkt in de onderneming en ligt tussen de 1,25 en 4% van de winst.

Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw fiscaal partner geen inkomen. Over dit bedrag hoeft uw partner dus geen belasting te betalen. Tip: het aantal meegewerkte uren moet u op verzoek van de Belastingdienst aan kunnen tonen. Het is daarom verstandig om een urenadministratie bij te houden.

investeringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek


Door investeringen te vervroegen, juist uit te stellen of te spreiden over meerdere boekjaren kunt u maximaal rendement halen uit de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze regeling is bedoeld om investeringen van beperkte omvang te stimuleren en daarmee met name interessant voor u als MKB-ondernemer. U kunt de kleinschaligheids- investeringsaftrek toepassen als u in 2016 een bedrag tussen € 2.301 en € 311.242 heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. De aftrek is een percentage van het totaal geïnvesteerde bedrag, waarbij de hoogte van het percentage afhankelijk is van de totale investering. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van de bedragen die u af mag trekken.

investeringsaftrek

mia en vamil 


Via de MIA (milieu-investeringsaftrek) kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van uw fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. Met de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kunt u zelf bepalen wanneer en hoe snel of hoe langzaam u deze investeringskosten afschrijft. Dat levert een liquiditeit- en rentevoordeel op. Met behulp van de tool Fiscaal voordeel bij MIA/VAMIL kunt u snel checken of u aanspraak kunt maken op fiscaal voordeel. Let op: om gebruik te kunnen maken van MIA en/of VAMIL moet de milieuvriendelijke investering binnen 3 maanden na investering gemeld zijn bij RVO.nl.